Opleidingscheques aanvragen online dating phanerosis online dating

Posted by / 09-Nov-2016 01:18

Opleidingscheques aanvragen online dating

In vergelijking met het nationaal hervormingsprogramma van 2013 is de conjuncturele situatie positiever met een sterkere groei, meer werkgelegenheidsgroei en een lagere inflatie.

De verwachtingen op middellange termijn blijven ongewijzigd met een stabiele groei van de economie en de werkgelegenheid Voor de korte termijn wordt uitgegaan van de Economische Begroting van februari 2014, die werd aangepast om rekening te houden met de laatste observaties 6.

In navolging daarvan werd het "Plan Marshall 2022" door de regering aangenomen in december Dat plan stippelt de weg uit voor Wallonië om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen inzake competitiviteit, houdbaarheid van het milieu en de begroting, demografie en gezondheidszorg, alsook m.b.t. De eerste acties zijn reeds geconcretiseerd, waaronder de oprichting van een "Groupe des partenaires sociaux wallons" (GPS- W).

De hervormingsprogramma s van de gewesten en de gemeenschappen worden opgenomen als bijlage in dit programma en beschrijven de specifieke maatregelen die zij genomen hebben meer in detail 3.

Ook de sociale partners en het middenveld werden verscheidene malen betrokken bij de opmaak en de voortgang van het programma.

In de hierna volgende hoofdstukken komen deze aspecten die verband houden met structurele hervormingen, aan bod.

Met de staatshervorming wordt het belang van de gemeenschappen en gewesten groter, waardoor het belang van een goede samenwerking tussen de Federale Regering en de gemeenschappen en gewesten nog verder vergroot.

opleidingscheques aanvragen online dating-56opleidingscheques aanvragen online dating-6opleidingscheques aanvragen online dating-21

Inleiding Macro-economisch scenario Landenspecifieke aanbevelingen Kosten vergrijzing en financiële houdbaarheid (Aanbeveling 2) De werkgelegenheid van de ouderen Langdurige zorg Loonontwikkeling en productiviteit (Aanbeveling 3) Concurrentie dienstensector (Aanbeveling 4) Detailhandel en beroepsdiensten Netwerkindustrieën Belastingsverschuiving (Aanbeveling 5) De verlagingen van de heffingen op arbeid Verschuiving naar andere belastbare grondslagen Meer efficiëntie inzake fiscaliteit Arbeidsmarkt (Aanbeveling 6) Aanpassing van de opvolging van werkzoekenden Versterking van de interregionale mobiliteit Vereenvoudiging en versterking van de coherentie in het arbeidsmarktbeleid Sociale en arbeidsmarktintegratie van personen met een migratieachtergrond Uitstoot van broeikasgassen (Aanbeveling 7) Europa 2020-doelstellingen Werk Invoering van de jongerengarantie Verzoenen van privé- en beroepsleven Modernisering van het arbeidsrecht O&O en innovatie Onderwijs en vorming Hoger onderwijs Vroegtijdig schoolverlaten Energie en Klimaat Sociale inclusie De sociale bescherming van de bevolking verzekeren De kinderarmoede terugdringen De actieve insluiting van mensen ver van de arbeidsmarkt Inadequate huisvesting en dakloosheid bestrijden Andere hervormingsmaatregelen en het gebruik van structuurfondsen Industriebeleid Ondernemerschap en kmo s Structuurfondsen en investeringsfondsen 46 Annex 1: Reporting table for the assessment of Country Specific Recommendations and key macro-structural reforms: description of the measures Annex 2: Reporting table for the assessment of CSRs and key macro-structural reforms: quantitative assessment Annex 3: Reporting table on national Europe 2020 targets and other key commitments Bijlage 4 van Vlaanderen Bijlage 5 van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel Bijlage 6 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bijlage 7: Youth guarantee implementation plan 1.